Công ty cổ phần FIFA Investment

01.09.2022

Công ty Cổ phần FIFA Investment (gọi tắt là FIFA Investment) được thành lập vào ngày 26/08/2020, với vốn điều lệ là 390 tỷ đồng.

Hoạt động trong các lĩnh vực: Đầu tư bất động sản

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc cho thuế

Tư vấn xây dựng văn phòng, nhà ở